SPLENDOUR OF CHINA WITH HONG KONG

19 Nights

Shanghai, Chongqing, Guilin, Chengdu, Xi'an, Beijing and Hong Kong City